دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

اسکرچ جونیور ترم 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکرچ جونیور ترم 2

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کدنویسی 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 1

مدت: 9 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 2

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 3

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 4

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ - ترم 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
ایران اسکرچ